Bangkok Smile Dental Group

Employment Application
ใบสมัครงานวันที่ (Date) 24-05-2024
ท่านทราบข่าวในการรับสมัครงานจากที่ใด
ได้รับการแนะนำโดยพนักงานภายใน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
Referral from BSD staff
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน ระดับปริญญาตรีขึ้นไป กรุณาเขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
Please fill this form in complete. From bachelor degree and above, please write in English
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
Position Applied 1
Position Applied 2
เงินเดือนที่ต้องการ Expected Salary Baht/Month บาท/เดือน
วันที่พร้อมจะเริ่มงานได้ Starting Date
ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว
ชื่อเล่น
Name Mr./Mrs./Miss
Nickname
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Address)
อีเมล (E-Mail Address)
โทรศัพท์ (Tel. No.)
วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth) / /
อายุ (Age)
ภูมิลำเนา (Place of Birth)
น้ำหนัก (Weight) กก (kg.)
ส่วนสูง (Height) ซม. (cm.)
เชื้อชาติ Race
สัญชาติ Nationality
ศาสนา Religion
บัตรประชาชนเลขที่ Identity Card No
หนังสือเดินทางเลขที่ Passport No
วันหมดอายุ Expiry Date
สถานที่ออกบัตร Issued By
ที่อยู่ Address
โทรศัพท์ Tel. No
รายละเอียดครอบครัว
Family Details ssssssssssssssssss
ชื่อ-นามสกุล
First Name-Last Name
อายุ
Age
อาชีพ/ตำแหน่ง
Occupation/Position
ที่อยู่/สถานที่ทำงาน
Address/Office Address
โทรศัพท์
Tel. No.
บิดา (Father)
มารดา (Mother)
คู่สมรส (Spouse)
จำนวนบุตร/ธิดา (No. of Children) คน
ประวัติการศึกษา (Education Background)

ระดับการศึกษาสูงสุด
Level

ชื่อสถาบันการศึกษา/ที่ตั้ง
Institute/Location
วุฒิที่ได้รับ
Degree/Certificate
สาขา
Major
ตั้งแต่ พ.ศ.
From Date
ถึง พ.ศ.
To Date
คะแนนเฉลี่ย
G.P.A.
ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ)
Working Experience (Start with your present /latest positions)
1. ชื่อบริษัท (Company Name)
ประเภทธุรกิจ (Type of Business)
โทรศัพท์ (Tel. No.)
หน้าที่โดยสังเขป (Brief description of duties)
2. ชื่อบริษัท (Company Name)
ประเภทธุรกิจ (Type of Business)
โทรศัพท์ (Tel. No.)
หน้าที่โดยสังเขป (Brief description of duties)
3. ชื่อบริษัท (Company Name)
ประเภทธุรกิจ (Type of Business)
โทรศัพท์ (Tel. No.)
หน้าที่โดยสังเขป (Brief description of duties)
4. ชื่อบริษัท (Company Name)
ประเภทธุรกิจ (Type of Business)
โทรศัพท์ (Tel. No.)
หน้าที่โดยสังเขป (Brief description of duties)
5. ชื่อบริษัท (Company Name)
ประเภทธุรกิจ (Type of Business)
โทรศัพท์ (Tel. No.)
หน้าที่โดยสังเขป (Brief description of duties)
ความสามารถทางภาษา (Language Ability)
ภาษาต่างประเทศ (Language) การพูด (Speaking) การเขียน (Writing) การฟัง (Listening)
1. อังกฤษ (English)
2. อื่น ๆ (Others)
3. อื่น ๆ (Others)
ความสามารถพิเศษ (Special Ability)
คอมพิวเตอร์
(Computer)
MS Office :
Word Excel Power Point Access Outlook Publisher OneNote
Photoshop Illustrator
อื่น ๆ (Others)
TOEFL,TOEIC
Score
โปรดให้ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้
Please give name and address of your professional reference.
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) ตำแหน่ง (Position) ที่อยู่/สถานที่ทำงาน (Address/Office Address) โทรศัพท์ (Tel. No.)
ข้อมูลอื่น ๆ (Others)
1. ท่านเคยเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือไม่ (Have you ever been member of labor union?)
ไม่เคย (No)
เคย (Yes)
ระบุ (Specify)
2. ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม่ (Have you ever been any legal action taken against you?)
ไม่เคย (No)
เคย (Yes)
ระบุ (Specify)
3. ท่านมีเพื่อนหรือญาติที่ทำงานที่บริษัทนี้หรือไม่ (Have you any friends or relative employed here?)
ไม่มี (No)
มี (Yes)
ระบุ (Specify)
4. ท่านสามารถหาบุคคลค้ำประกันในตำแหน่งงานได้หรือไม่ (Do you have a guarantor for this position?)
ไม่มี (No)
มี (Yes)
ระบุ (Specify)
5. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ (Do you have any personal systemic disease?)
ไม่มี (No)
มี (Yes)
ระบุ (Specify)
6. ท่านสามารถทำงานหมุนเวียนต่างสาขาได้หรือไม่ (Are you willing to rotate to other branches?)
ไม่มี (No)
มี (Yes)
ระบุ (Specify)
7. ท่านยินยอมที่จะให้ตรวจสอบประวัติการทำงานจากน้ายจ้างเก่าได้หรือไม่ (Do you consent to let us investigate your working performance from your previous company /employers, as above mentioned?)
ไม่มี (No)
มี (Yes)
ระบุ (Specify)
8. ท่านอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์หรือไม่ (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) (Are you in pregnancy (for female applicant only)?)
ไม่มี (No)
มี (Yes)
ระบุ (Specify)
บันทึกเพิ่มเติมซึ่งท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน (Additional information which you considered to be beneficial to application.)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่างๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทสอบประวัติเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน และบริษัทตรวจสอบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทยกเลิกสัญญาจ้างของข้าพเจ้าทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้นจากบริษัท
I certify that my answers or evidences are true. I understand that any incorrect, incomplete, or false statement of information furnished by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment without any compensation of severance pay whatsoever.